Staffivastauksia Helsingin yliopiston Suuresta Koirakyselystä

Helsingin yliopistolla Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa avattiin internetpohjainen koiranomistajille suunnattu Suuri Koirakysely joulukuussa 2009. Kyselyssä kysytään koiran perustietojen lisäksi koiran ruokavaliosta, sairauksista, ulkoilusta ja elinympäristöstä pentuna, nuorena sekä aikuisena. Vuoden 2014 loppuun mennessä vastauksia oli kertynyt jo lähes 10 000, mutta kysely on yhä auki osoitteessa www.ruokintakysely.fi, joten lisää vastauksia kerätään jatkuvasti.

Tämän kyselyn avulla on tarkoitus ensisijaisesti saada kattava läpileikkaus Suomen koirapopulaatiosta, koirien sairastamista taudeista, niiden syömästä ruoasta, sekä elinympäristöstä, jossa ne elävät. Näiden tietojen avulla saadaan ideoita uusia kliinisiä tutkimuksia varten, sillä kyselyn toivotaan antavan vihjeitä siitä miten erilaiset sairaudet liittyvät eri rotuihin, erilaisiin ruokavalioihin tai elinympäristöihin. Lisäksi kysely antaa viitteitä siitä, millaista ruokaa tiettyyn tautiin sairastuneet koirat ehkä ovat pentuna syöneet tai millaisessa elinympäristössä ne ovat silloin eläneet. Ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa päätettiin tutkia staffien atopiaa, sillä tutkimukset muualta maailmalta antoivat viitteitä, että iho-ongelmat staffeilla sekä niille hyvin läheisillä roduilla ovat lisääntyneet, ja kyselyyn vastanneesta noin sadasta staffista (elokuu 2012) joka neljännellä ilmoitettiin esiintyvän iho-oireista allergiaa. Staffien kliininen ruokintatutkimus atooppisilla ja terveillä staffeilla toteutettiin vuosina 2013-2014, ja ensimmäisistä tuloksista tullaan raportoimaan myöhemmin vuoden 2015 aikana.

Tähän artikkeliin on koottu pieni tietopaketti siitä, miten staffiomistajat Suureen Koirakyselyyn ovat vastanneet. Tautien osalta on esitetty ne taudit, joita esiintyi yli 10 %:lla staffeista. Atopian prosenttimäärät on laskettu vuoden 2012 tiedoista, sillä vuonna 2013 alkaneeseen atopiatutkimukseen osallistuneita staffien omistajia pyydettiin vastaamaan Suureen Koirakyselyyn, jolloin luonnollisesti myös atooppisten staffien määrä datassa lisääntyi. Kaikki muut taudit ja tiedot on laskettu vuoden 2014 tilanteesta, jolloin kyselyyn oli vastannut 147 staffiomistajaa.

Koirien ominaispiirteet ja elinympäristö

Kyselyyn osallistuneista staffeista oli uroksia 46,9 % ja narttuja 53,1 %. Koirat olivat iältään 4 kk.-12 v. ja urosten keskipaino oli 18,4 kg ja narttujen 15,3 kg. Ainoastaan 4,1 % koirista oli syntynyt kyselyyn vastanneen henkilön luona. Suurin osa koirista (88 %) oli tullut omistajalleen kahden kuukauden ikäisenä, 4,9 % kolmen kuukauden ikäisenä ja loput tätä vanhempana. Koirista 43,5 % asui kerrostaloasunnossa, 29,9 % paritalossa ja 26,6 % omakotitalossa. Muita koiria löytyi 58,7 %:lta kyselyyn vastanneista ja 41,3 %:lla kyseinen koira oli ainoa koira. Muita eläimiä oli 45,6 %:lla vastaajista. Tulokset löytyvät taulukosta 1.

Puolet vastaajista kertoi koiransa olevan luonteeltaan normaaliaktiivinen ja melko suuri osa (38,4 %) ilmoitti koiransa olevan vilkas ja/tai hieman hermostunut. Ainoastaan yksi vastaaja kuvaili koiransa luonnetta hyvin rauhalliseksi. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että heidän koiransa on ravitsemustilaltaan normaali (78,8 %), 18,5 % piti koiriaan hoikkana ja 2 % lihavana. Tulokset löytyvät taulukosta 1.

Sairaudet

Yli 10 %:lla kyselyyn osallistuneista staffeista esiintyi seuraavia tauteja: korvatulehduksia (40,8 %), furunkuloosia (27,2 %), iho-oireita aiheuttavaa atopiaa/allergiaa (25,7 %), suolisto-oireita aiheuttavaa allergiaa (11,6 %), virtsatietulehduksia (10,9 %) ja demodikoosia (10,2 %). Prosenttiosuudet ovat näkyvillä kuvassa 1. Jos tuloksia verrataan Staffordshirenbullterrieriyhdistyksen vuonna 2012 teettämään terveyskyselyyn (http://www.staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi/page.php?pageId=6&subpageId=18), huomataan, että myös silloin esille nousivat korvatulehdukset, ruoka-aineallergiat sekä suolisto-oireet (ripuli).

Ruokinta

Pentuaikana 90,4 % kysymykseen vastanneista syötti kuivamuonaa päivittäin/lähes aina. Ainoastaan 4,4 % ei antanut kuivamuonaa pentuaikana ollenkaan. Tuoreruokaa (erilaiset koirille tarkoitetut raa'at tai kypsät valmisteet) syötti pentuaikana päivittäin 14,9 % kysymykseen vastanneista, mutta suurin osa (45,7 %) ei tarjonnut pennulleen koskaan tuoreruokaa. Kuitenkin raakaa lihaa pennulleen antoi 15,9 % kysymykseen vastanneista päivittäin ja saman verran vastanneista ei antanut raakaa lihaa pennulleen koskaan. Prosenttimäärät ovat nähtävissä kuvassa 2.

Aikuisiällä 40 % kysymykseen vastanneista ilmoitti syöttävänsä koiralleen kuivamuonaa päivittäin ja lähes saman verran eli 43,3 % ei anna koiralleen kuivamuonaa ollenkaan. Tuoreruokaa aikuisille koirille ilmoitti syöttävänsä päivittäin 35,4 % kysymykseen vastanneista ja 29,2 % ei syötä tuoreruokia koiralleen ollenkaan. Lisäksi raakaa lihaa antaa päivittäin aikuiselle koiralleen 36 % vastanneista, mutta 10 % ei anna raakaa lihaa koskaan. Prosenttiosuudet ovat nähtävillä kuvassa 3. Tämän lisäksi 18 % antaa päivittäin koiralleen raakoja luita/rustoja ja 26,9 % nahkaluita. Vastaajista 20 % taas ei anna koskaan koiralleen raakoja luita/rustoja eikä 17,3 % anna ollenkaan nahkaluita.

Aktiviteetit

Kaikista vastanneista näyttelyissä ilmoitti käyvänsä koiransa kanssa 25,2 % eli neljäsosa. TOKOa ilmoitti harrastavansa 19 % vastaajista ja agilitya 17 % vastaajista. Prosenttiosuudet ovat nähtävillä kuvassa 4.

Kyselyyn vastannet omistajat antoivat koiriensa ulkoilla melko paljon vapaana. Neljänneksellä vastaajista oli oma piha, missä koira sai olla vapaana (24,5 %), jopa 37,4 % ilmoitti käyvänsä koiran kanssa koirapuistossa ja suurin osa (78,2 %) antoi koiran olla vapaan metsälenkeillä. Yleisesti ottaen 12,2 % koirista sai olla miltei aina lenkeillä vapaana ja vain yksi vastaaja ilmoitti, ettei koira saa koskaan olla ilman hihnaa.

Pentuaikana omistajat ilmoittivat lenkittäneensä kolmen kuukauden ikäisiä pentuja suurimmaksi osaksi 30-60 minuuttia päivässä (57,5 % vastanneista). Neljännes vastanneista (24,2 %) lenkitti pentuja alle 30 minuuttia päivässä ja 2,5 % jopa yli kaksi tuntia päivässä. Kuuden kuukauden iässä pentuja lenkitti 1-2 tuntia päivässä yli puolet vastaajista (60,5 %) ja neljäsosa (24,6 %) lenkkeili pennun kanssa 30-60 minuuttia. Prosenttiosuudet ovat näkyvillä kuvassa 5.

 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden koirien ominaispiirteet ja elinympäristö.

 

Prosenttimäärä

Sukupuoli

 

Uros

46,9

Narttu

53,1

Tullut omistajalleen

 

2 kuukauden iässä

88

3 kuukauden iässä

4,9

Myöhemmin

7,1

Asuinympäristö

 

Kerrostalo

43,5

Paritalo

29,9

Omakotitalo

26,6

Muita koiria taloudessa

 

Kyllä

58,7

Ei

41,3

Muita eläimiä taloudessa

 

Kyllä

45,6

Ei

54,4

Koiran luonne

 

Hyvin vilkas ja/tai hermostunut

3,4

Vilkas ja/tai hieman hermostunut

38,4

Normaali

50,0

Rauhallinen

7,5

Hyvin rauhallinen

0,7

Koiran ravitsemustila

 

Hyvin hoikka

0,7

Hoikka

18,5

Normaali

78,8

Lihava

2,0


 

Kuva 1. Yleisimmät sairaudet ja niiden prosenttimäärät.


Kuva 2. Pentuiän ruokinta.


Kuva 3. Aikuisiän ruokinta.
Kuva 4. Suosituimmat harrastukset staffien keskuudessa.


 

Kuva 5. Pentujen lenkkeily kolmen ja kuuden kuukauden iässä.


Julkaistu Staffi-lehdessä 2/2015.